Events

வேந்தர் பேராசிரியர் சி. பத்மநாதன் அவர்கள் வழங்கும் சிறப்புக் கருத்துரை

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மதிப்புக்குரிய தகைசார் வேந்தர் பேராசிரியர் சி. பத்மநாதன் அவர்கள் வழங்கும் சிறப்புக் கருத்துரை