Events

வேந்தர் பேராசிரியர் சி. பத்மநாதன் அவர்கள் வழங்கும் சிறப்புக் கருத்துரை

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மதிப்புக்குரிய தகைசார் வேந்தர் பேராசிரியர் சி. பத்மநாதன் அவர்கள் வழங்கும் சிறப்புக் கருத்துரை

ECLIPSE 2019

Northern Sri Lanka will witness an annular eclipse on 26th December 2019. University of Jaffna has made…

12345