Archive
NEW

உளச்சார்பு பரீட்சை – கலைப்பீடம்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் – இலங்கை பல்கலைக்கழக அனுமதி 2020/2021 கலைப்பீடம் உளச்சார்பு பரீட்சை (Aptitude Test) நுண்கலைமாணி – கர்நாடகசங்கீதம் நுண்கலைமாணி –…

உளச்சார்பு பரீட்சை (Aptitude Test) விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் – இலங்கை பல்கலைக்கழக அனுமதி 2020/2021 கலைப்பீடம் உளச்சார்பு பரீட்சை (Aptitude Test) நுண்கலைமாணி – கர்நாடகசங்கீதம் நுண்கலைமாணி –…

NEW

உளச்சார்புப் பரீட்சை (Aptitude Test) மொழிபெயர்ப்பில் கலைமாணி கற்கைநெறி (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்)

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் இலங்கை பல்கலைக்கழக அனுமதி 2020/2021 உளச்சார்புப் பரீட்சை (Aptitude Test) மொழிபெயர்ப்பில் கலைமாணி கற்கைநெறி (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்) மேற்படி…

CLOSED

உளச்சார்புப் பரீட்சை (Aptitude Test) – இராமநாதன் நுண்கலைக்கழகம்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் இலங்கை இராமநாதன் நுண்கலைக்கழகம் பல்கலைக்கழக அனுமதி–2020/2021 உளச்சார்புப் பரீட்சை (Aptitude Test) நுண்கலைமாணி– கர்நாடகசங்கீதம் நுண்கலைமாணி– நடனம் நுண்கலைமாணி- சித்திரமும்…

Notice – Issuing Convocation Cloaks

Notice Issuing Convocation Cloaks, 35th General Convocation – 2021 Graduands, those who have not yet collected the…

12345Next ›Last »