உணவக கேள்வி அறிவித்தல் – கிளிநொச்சி வளாகம், அறிவியல் நகர்

கேள்வி அறிவித்தல்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்

கிளிநொச்சி வளாகம், அறிவியல் நகர்

கீழ்க்காணும் உணவகங்களை நடாத்துவதற்கு யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கிளிநொச்சி வளாக பிரதிப் பதிவாளர் பணிமனையில் 10.04.2023 ஆம் திகதி மு.ப 10.00 மணிவரை பொறியிடப்பட்ட கேள்விகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

  • பொறியியற் பீட உணவகம் கிளிநொச்சி வளாகம் / அறிவியல் நகர்
  • விவசாய பீட உணவகம் கிளிநொச்சி வளாகம் / அறிவியல் நகர்
  • தொழிநுட்ப பீட உணவகம் கிளிநொச்சி வளாகம் / அறிவியல் நகர்
  • விவசாய பீட புதிய உணவகம் (Juice Canteen) கிளிநொச்சி வளாகம் / அறிவியல் நகர்
  • ஆண்கள் விடுதி உணவகம் கிளிநொச்சி வளாகம் / அறிவியல் நகர்

மீளளிக்கப்படும் கேள்விவைப்பு பணமாக ரூபா 2000/= இனை மக்கள் வங்கியிலுள்ள யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கணக்கு இலக்கம் 9700 0006 0000 268 இற்கும், மீளளிக்கப்படாத கட்டணம் ரூபா 500/= இனை தனித்தனியாக மக்கள் வங்கியிலுள்ள யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கணக்கு இலக்கம் 9700 0006 0000 276 இற்கும் செலுத்தி பெற்றுக் கொண்ட பற்றுச்சீட்டுகளினை சமர்ப்பித்து கேள்விப் படிவங்களை இப்பல்கலைக்கழக பிரதிப் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேற்குறிப்பிட்ட கேள்விப் படிவங்களில் அனுப்பப்படாத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். கடித உறையின் இடதுபக்க மேல் மூலையில் விண்ணப்பிக்கும் உணவகத்தின் பெயர் தெளிவாக குறிப்பிடப்படல் வேண்டும்.

மேலதிக விபரங்களை அலுவலக நேரங்களில் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கிளிநொச்சி வளாக பிரதிப் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது தொலைபேசி ஊடாகவோ (தொலைபேசி இல 021 206 0180) பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

பதிவாளர்
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்