அறிவித்தல் – நடனம் உளச்சார்புப் பரீட்சை விண்ணப்பதாரிகளுக்கானது

பரதநாட்டிய ஆற்றுகைப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பித்த கீழ்குறிப்பிட்ட மாணவர்களது புகைப்படம் மற்றும் வங்கிப்பற்றச்சீட்டு இதுவரை கிடைக்கப்பெறாத காரணத்தினால் அவர்களுக்கான பரீட்சை அனுமதி அட்டை வழங்கப்படவில்லை. புகைப்படம் மற்றும் வங்கிப்பற்றுச்சீட்டினை ar.admissions@yahoo.com எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு 24.06.2021, 01.00 மணிக்கு முன்னர் அனுப்பி வைப்பதுடன் 021 222 6714 எனும் தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு அறிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். பரதநாட்டிய ஆற்றுகைப் பரீட்சைகள் அனைத்தும் 29.06.2021 ஆம் திகதியுடன் முடிவடையும்.

புகைப்படமும் வங்கிப்பற்றுச்சீட்டும் தராதவர்கள்
1 Thileepkumara Mathusapiriyatharsani 3863535
2 Dharmalingam Dhushanthi 3297613
3 Chandraretna Gowrishayini 3811921
4 Anton Anani Jomekka 4054835
5 Nandakumar Hasvini 1356335
6 Kaneshamoorthi Dinishikka 3927301
7 Thayaparan Mithusha 4046932
8 Singaraveal Tarusan 4068978
9 Sivanathan Pavithra 3461526
10 Visvanathan Sinthuja 3501401
11 Jokalinkam Thanojini Thanojini 4090524
12 Pirabakaran Priyanka 4157465
13 Sooriyakanthan Shakiththiya 4161798
14 Rathnasingam Kirushanthini 3472822
15 Pavatharani Sivajekatheesvaran 4158250
புகைப்படம் தராதவர்கள்
16 Sivakumar Rukshika 3881959
17 Jenington Figurado Kalista 4054064
18 Thayananthan Ushananthini 4069681
19 Srimayuran Piriyanka 4076572
20 Magalinkam Jesiththa 4095844
21 Sothy Laksana 4121462
22 Kajenthiran Kajarupi 4167257
23 Jayasankar Sandhya Nidharshanee 3150574
24 Ravichandran Gamsika 4035806
25 Jesmina Sivakumar 4170827