Archive
CLOSED

முப்பத்தொராவது பொதுப் பட்டமளிப்பு விழா

 யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை முப்பத்தொராவது பொதுப் பட்டமளிப்பு விழா – 19.01.2016 & 20.01.2016 கலாநிதி, முதுதத்துவமாணி, முதுமாணி, பட்டப்பின் டிப்ளோமா, இளமாணி, டிப்ளோமா…

« First‹ Previous1718192021